Semaltdan gollanma: Sahypanyň mazmunyny meýilleşdirmek üçin dokuz ädim

Web sahypasynyň eýelerine beýlekiler bilen hyzmatdaşlykda ulanyjylary üçin mazmuny meýilleşdirmek we ösdürmek kyn bolýar. Şeýle-de bolsa, web sahypasynyň mazmunyny netijeli dolandyrmak elmydama mümkindir

Semalt” -yň müşderi üstünligi dolandyryjysy Maks Bell, dogry mazmuny almak we neşir etmek üçin gollanma hökmünde dokuz ädim ätmegi maslahat berýär.

1. Häzirki göçürmä baha beriň

Başga bir zat etmezden, häzirki göçürmä baha bermek paýhasly, sebäbi ýalňyşlyklary ýa-da täzelenmeli zatlary kesgitleýär. Mazmuny klassifikasiýa etmek we bu toparlar üçin belli maksatlary bellemek, sahypanyň diňe gymmatly materiallary üpjün etmegini aňsatlaşdyrýar.

2. Maksatly tomaşaçylary kesgitläň

Kärhana mazmun döretmezden ozal kim bilen gürleşýändigini bilmelidir. Maksatly diňleýjilere düşünmek ýa-da kesgitlemek meýilnamalaşdyrmak wagtynda aýdyňlygy üpjün etmäge kömek edýär. Biriniň goşmak isleýän maglumatynyň zerurdygyny ýa-da ýeterlikdigini kesgitleýär. Şeýle hem, sahypa girýänleriň hemmesine laýyk bolmagyny üpjün etmek üçin esasy, ikinji we üçünji tomaşaçylary kesgitleýär.

3. Sahypa kartalaryny ulanyň

Sahypa kartalary meýilnama düzýär. Şeýle bolmasa, sahypa ähli maksatlaryny ýerine ýetirip bilmez ýa-da degişli sahypa mazmun berip bilmez. Web sahypasyndaky maglumatlary dizaýn etmek we tertiplemek üçin köp dürli programmalar we programma üpjünçiligi toplumlary bar. Şeýle mysallar Microsoft Word-daky Gurama çyzgysy we mugt platforma XMind gurallary ýaly. Bir sahypanyň hemmesini öz içine alyp biljekdigini ýa-da kiçi sahypalara mätäç bolup biljekdigini köp mukdarda mazmundan başlaň. Bularyň hemmesini etmek bilen, web sahypasyndaky zatlary ileri tutmak we tertipleşdirmek mümkin bolýar.

4. Başgalar bilen hyzmatdaşlyk

Gözden geçirmek we redaktirlemek üçin beýleki adamlary çekmek, mazmunda grammatiki ýalňyşlyklaryň ýokdugyny we beýlekiler üçin manylydygyny kepillendirýär. Hyzmatdaşlyk beýleki taraplara goşant goşmaga mümkinçilik berýär. Contenthli mazmun üçin ýekeje faýl bu täsirleriň mümkinçiligini çäklendirýär we mazmun döredijiler ondan gaça durmalydyrlar. Google Docs we JumpChart, köp ulanyja seslenme bermäge mümkinçilik berýän web sahypasynyň mazmun hyzmatdaşlygy gurallarydyr.

5. Hekaýany satmagyň garşysyna aýtmak

Käbir adamlar web sahypalarynda iş hakda gürrüň bermäge mümkinçilik döredýärler diýip hasaplaýarlar. Munuň tersine, saýtda hödürlenýän önümler ýa-da hyzmatlar bilen gyzyklanmakdan peýdalanan beýleki adamlaryň hekaýalaryny gürrüň bermeli. Mattershli zat subutnama bolup, düşünişmek bilen aýdylýar. Önüm ýa-da hyzmat, ulanyja girýän peýdalary barada aňsat okalýan nokatlar bilen zerurlyk boşlugyny doldurmalydyr.

6. Adamlar we gözleg motorlary üçin ýazyň

Kärhana manysyny ýitirýän ýa-da okalmaýan derejä çenli köp açar söz goýmaly däldir. Bu sözleri tekstiň içine goşmak bilen, okyjylaryň mazmuny görmegini tebigy ýagdaýda üpjün edýär. Şeýle hem, esasy açar sözleri çalyşmak üçin semantik açar sözleri ulanmak materialyň asyl manysyny üýtgetmeýär.

7. Herekete gönükdirilen göçürme ediň

Mazmunyň soňunda myhmanlara indiki ädim ätmelidigini aýdýan tekst bolmaly. E-poçta salgysy ýa-da aragatnaşyk sahypasynyň baglanyşygy, iş henizem aňynda bolsa, sarp edijiler üçin aňsat hereket etmäge mümkinçilik berýär.

8. Wizual ýüz tutma

Goldaw şekilleri, diagrammalary we illýustrasiýalary goşmak bilen, göçürmäniň peýdaly bolşy ýaly gowy görünmegini üpjün edýär. Has uly çekimliler ýa-da güwänamalar bilen teksti döwmek ýa-da ok sanawlaryny ulanmak tekstleri gözlemegi ulanýanlar üçin amatly bolýar. Göçürmäniň görnüşi, göçürmäniň ygtybarlylygyny üpjün etmekde möhüm rol oýnaýar.

9. Giriş möhletleri

Şahslar we toparlar üçin anyk möhletleri kesgitlemek taslamalaryň ýolda galýandygyna göz ýetirýär. Muny etmegiň bir usuly, mazmuny döretmegi degişli bölümlere bölmek we bir gezekde işlemekdir. Taslama gidişinde äheňi kesgitleýän we nämä ünsi jemlemelidigi barada bölüm birinji bölümde bolmaly. Iş möhletleri gyzyklanýan taraplar bilen gözden geçirmek üçin haçan tabşyrmalydygyny we ähli mazmuny haçan saýta düzmelidigini kesgitlemäge kömek edýär.

Netije

Web sahypasyny meýilleşdirmek, strategiýany meýilleşdirmek we durmuşa geçirmek üçin wagt talap edýär. Şeýlelik bilen, sahypada hil we ýalňyşsyz mazmuny hödürlemek has aňsatlaşýar.